Bestuurslid Uitgiftepunten  Voedselbank Haaglanden (vrijwilligerswerk)

Stichting Voedselbank Haaglanden zoekt een vrijwilliger die onbetaald als bestuurslid Uitgiftepunten aan de slag wil gaan. Het bestuur van Voedselbank Haaglanden bestaat uit 7 bestuursleden. Alle bestuursleden hebben een eigen portefeuille(uitvoerendbestuur). Daarnaast zijn de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het distributiecentrum (voor 14 voedselbanken in de regio) en het werven, transport en verdelen van voedsel in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.  De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Wie zoeken we?

Een vrijwilliger met de volgende eigenschappen en vaardigheden:

Eigenschappen:enthousiast, verbindenden juiste mix tussen betrokken en zakelijk. Is in staat om innovatieve focus aan te brengen binnen de diversiteit van de uitgiftepunten.  

Vaardigheden: sterk in mondeling en schriftelijk taalgebruik, communicatief en vasthoudend.  

FunctieniveauHBO/WO(onbezoldigd).

Beschikbaar:circatweedagenper week, verdeeld over meerdere dagen.

Taken  

  • Frequent contact met de uitgiftepunten
  • Coördinatie en leiding vanonderling overlegvan de coördinatoren 
  • Monitoring van klantgerichtheid en voedselveiligheid 
  • Opstellen, evalueren en bijstellen van het beleiden nieuwe ontwikkelingen
  • Aanspreekpunt 

Waarvoor is een bestuurslid Uitgiftepunten verantwoordelijk?

Het bestuurslid Uitgiftepuntens  is primairverantwoordelijk voor de dienstverlening(klantgerichtheid envoedselveiligheid) van de uitgiftepunten  én voor de verbinding tussenuitgiftepunten en het distributiecentrum. Hij of zij is bovendien het eerste aanpreekpunt bij calamiteiten. 

Voedselbank Haaglanden biedt wekelijks via 25 uitgiftepunten in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk  voedselhulp aan 1800 huishoudens. (Circa 3300 mensen waarvan 1300 kinderen).  De uitgiftepunten zijn te vinden in buurthuizen, kerken en er is zelfs een rijdende supermarkt. 

Ieder uitgiftepunt heeft eencoördinatordie namens Voedselbank Haaglanden  verantwoordelijk is voor dehulp aanklanten, de vrijwilligers, voedselveiligheid en het gebouw. Dit is geregeld het handboek uitgiftepunten. Samen met de coördinatoren van de uitgiftepunten en de coördinator voedselveiligheid bewaakt het bestuurslid de kwaliteit van de dienstverlening. Dit betekent regelmatig overleg met de uitgiftepunten. Zowel ‘een op een’ als gezamenlijk.

Het bestuurslid is  samen met de andere bestuursleden,verantwoordelijk voor distributiecentrum en devoedselbankals totaal.  

Doel van de functie  

Hetfaciliteren, monitoren en evaluerenvan de uitgiftepunten bij devoedselhulp aan klanten. Oftewel:hetbevorderen vande kwaliteit van de hulpaan-ende bejegeningvan klanten in het uitgifteproces, de omgangmet vrijwilligers en de voedselveiligheid. 
Een en ander in lijn met de visie van het bestuurVBHen de ontwikkelingen binnen Voedselbanken Nederland. 
Heeft binnen het bestuur een voortrekkersrol in de ontwikkeling van nieuwe manieren van voedselhulp, zoals het winkelconcept. 

Bevoegdheden  

Monitoring en daar waar noodzakelijk aanwijzingen geven aan uitgiftepunten op het gebied van kwaliteit,bejegening, vrijwilligersbeleiden voedselveiligheidop basis van het handboekvoedselveiligheid, het handboekuitgiftepunten en detoekomstigesamenwerkingsovereenkomst. 
Neemt besluiten m.b.t. disciplinaire maatregelen richting klanten en vrijwilligers in de uitgiftepunten.

Interesse?

Mail naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl of kijk op www.voedselbankhaaglanden.nl

 

 

 

 

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl