Bestuurslid Uitgiftepunten Voedselbank Haaglanden (vrijwilligerswerk)

Wie zoeken wij?

Bestuurslid Uitgiftepunten

Stichting Voedselbank Haaglanden (vrijwilligerswerk)

Het bestuurslid uitgiftepunten (m/v) maakt deel uit van het bestuur van Stichting Voedselbank Haaglanden. Het bestuur bestaat uit 7 leden. De bestuursleden coördineren primair de activiteiten binnen hun portefeuille (uitvoerend bestuur). Daarnaast draagt het bestuur gezamenlijk verantwoording voor het reilen en zeilen van het distributiecentrum (voor 14 voedselbanken in de regio) en het werven, transport en verdelen van voedsel in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Het bestuur komt 1x per drie weken bij elkaar.

Samen met de coördinatoren van de uitgiftepunten wordt de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt. Dit betekent regelmatig overleg met de uitgiftepunten zowel ‘een op een’ alsook gezamenlijk in het Uitgiftepunten-overleg (4 keer per jaar).

Wat ga je doen?

Het faciliteren, monitoren en evalueren van de uitgiftepunten bij de voedselhulp aan klanten. Dit houdt in: het bevorderen van de kwaliteit van de hulp aan en het contact met klanten in het uitgifteproces, de omgang met vrijwilligers en de voedselveiligheid. Dit alles in lijn met de visie van het bestuur van Voedselbank Haaglanden en de ontwikkelingen binnen Voedselbanken Nederland. Het bestuurslid Uitgiftepunten heeft binnen het bestuur een voortrekkersrol in de ontwikkeling van nieuwe manieren van voedselhulp, zoals het winkelconcept.

  • Frequent contact met de uitgiftepunten
  • Geeft leiding aan de coördinatoren van de uitgiftepunten
  • Monitoring van klantgerichtheid en voedselveiligheid
  • Opstellen, evalueren en bijstellen van het beleid en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de uitgiftepunten

Wat moet je kunnen en wat verwachten we van jou?

Verantwoordelijkheden

Het bestuurslid uitgiftepunten is primair verantwoordelijk voor de dienstverlenende rol van de uitgiftepunten (klantgerichtheid en voedselveiligheid). Ook de verbinding tussen uitgiftepunten en het distributiecentrum is primair de verantwoordelijkheid van het bestuurslid. Daarnaast is het bestuurslid uitgiftepunten het eerste aanpreekpunt bij calamiteiten.

Bevoegdheden

Monitoring en daar waar noodzakelijk aanwijzingen geven aan uitgiftepunten op het gebied van kwaliteit, bejegening, vrijwilligersbeleid en voedselveiligheid op basis van het handboek voedselveiligheid, het handboek uitgiftepunten en de toekomstige samenwerkingsovereenkomst. Bemiddeld bij geschillen.

Profiel

Eigenschappen: enthousiast, verbindend en juiste mix tussen betrokken en zakelijk. Is in staat om innovatieve focus aan te brengen binnen de diversiteit van de uitgiftepunten. 
Vaardigheden: sterk in mondeling en schriftelijk taalgebruik, communicatief. Vasthoudend. 

Wat zijn de werktijden?

Circa 16 uur per week, verdeeld over meerdere dagen

Wat bieden wij?

  • Een jaarlijkse BBQ en een jaarlijkse stamppot-party
  • Koffie, thee e.d.
  • Indien gewenst een reiskostenvergoeding
  • Een goede sfeer met collega’s die allemaal op vrijwillige basis werken
  • Driemaandelijkse nieuwsbrief van de voedselbank.

Is dit een vrijwilligersfunctie voor jou?

Stuur je motivatie voor de vacature en je cv per e-mail naar: solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl